Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Sejnach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Archwum KPP w Sejnach

Składnica Akt
Komendy Powiatowej Policji w Sejnach


znajduje się

w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Powiatowej Policji
w Sejnach

16-500 Sejny
ul. Maja 13
tel. (0-87) 51 66 209

 

 

 Podstawa prawna:

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w przepisach:

 1.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008r w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się
  w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2008r Nr 107 poz.679);
 2.  Zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji. 

W zakresie ochrony informacji zawartych w materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne: 

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r , nr133, poz. z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Z 2005 r, nr 196, poz. 1631). 

Zasób archiwalny:

Archiwum KPP w Sejnach posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny MO, powstały w latach 1960-1990 oraz zespół otwarty Komendy Powiatowej Policji.

Tryb udostępniania dokumentów:

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:
Komendant Powiatowy Policji
w Sejnach
ul. 1 Maja 13
16-500 Sejny

Wniosek o udostępnienie akt z zasobu archiwalnego powinien zawierać: 

 1. Imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji-jeśli zgłoszenia składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 2. Nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej  oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. Wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;
 4. Określenie celu i sposobu wykorzystania udostępnionych materiałów. 

Udostępnienie akt następuje poprzez: 

 1. Umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
 2. Przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
 3. Przekazanie zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
 4. Wypożyczenie zainteresowanym akt lub ich części ( nie dotyczy dokumentów trwale przechowywanych).

 

Ograniczenia stosowania RODO

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:

 1. prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
 2. prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych,
 3. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

 

Metryczka

Data publikacji 22.10.2008
Data modyfikacji 17.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sejnach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Markiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Markiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Przemysław Wojciechowski
do góry