Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Sejnach

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Sejnach

Petycje składa się do Komendanta Powiatowego Policji, zgodnie z ustawą
z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycje: 

 1. listownie, na adres: Komenda Powiatowa Policji w Sejnach: 16-500 Sejny, ul. 1-go Maja 13
 2. elektronicznie na adres: komendant.kpp@sejny.bk.policja.gov.pl;
 3. faksem, na numer: (87) 56 41 615 ;
 4. osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji w Sejnach przy ul. 1-go Maja 13- codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego;
 2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji;
 3. adresata petycji;
 4. wskazanie czego petycja dotyczy;
 5. podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;
 6. w przypadku gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;
 7. w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
 8. w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

Petycja może zawierać:

 1. zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sejnach imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 10.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sejnach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Markiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Markiewicz KPP Sejny
do góry