Zakres działania i kompetencje

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach

1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy zwanych dalej „kierownikiem” oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.

2. Komendant może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły lub komisje i wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy w tych zespołach lub komisjach.

3. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów i pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji i do współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w określonym zakresie.

 
Komendant kieruje całokształtem działalności Komendy i reprezentuje ją w kontaktach z władzami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, znajdującymi się w rejonie służbowym oraz sprawuje nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych i jednostek Policji:
 
  1. Wydział Kryminalny;
  2. Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia;
  3. Zespół Administracyjno – Gospodarczy;
  4. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
  5. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych;
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji sprawuje nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:
 
  1. Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego;
  2. Posterunek Policji w Puńsku;

 

Metryczka

Data publikacji 22.10.2008
Data modyfikacji 06.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sejnach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Wojciechowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Wojciechowski KPP Sejny
Osoba modyfikująca informację:
Przemysław Wojciechowski
do góry